Tropické a subtropické zahradnictví Lukscheiter
logo
česky

O nás

KontaktE-SHOP

Poradna

poèítadlo pøístupù

aktualizace: 31.12.2015

Valid HTML 4.01 Transitional


Seo servis
seznam kvìtinových výstav, jichž se letos úèastníme. Tìšíme se na setkání s Vámi!
Květinové výstavy
tradièní výstavy konaná u našich skleníkù v Chotèi
Orchideje v Chotči
Teraristické burzy v Praze a Hradci Králové
Teraristické burzy

E-SHOP Lukscheiter - nakupujte kvalitní rostliny přímo od pěstitele
E-SHOP
ptejte se! co víme, povíme
Poradna
Facebook
Facebook

ORCHIDEJE, TILANDSIE - Lukscheiter


Orchideje:

Orchideje jsou velmi vyhledávané tropické rostliny. Botanické (pøírodní) orchideje jsou rozšíøeny doslova po celém svìtì, nejvíce ovšem v tropech a subtropech. Péèe o orchideje se liší v závislosti na pùvodní domovinì druhu. Hybridní orchideje (køíženci) jsou ménì nároèné a obvykle je lze pìstovat v bìžném bytì. V souèasné dobì pøesáhl poèet hybridních orchidejí 200 000.

Tilandsie:

Tilandsie jsou velmi neobvyklé epifyty z Latinské Ameriky. Tilandsie mùžete umístit na libovolnou nenasákavou podložku (kámen, kùra, plast, keramika, apod). Tilandsie existují jak suchomilné a svìtlomilné, tak vlhkomilné a stínomilné. Rod Tillandsia zahrnuje zhruba 350 druhù, z nichž nìkteré naleznete v naší nabídce. S výbìrem vhodné tilandsie pro vaše podmínky vám rádi pomùžeme.

Kaktusy a sukulenty:

Kaktusy jsou zvláštní skupinou suchomilných rostlin. Vyvinuly se izolovanì jen na americkém kontinentì. Jsou zaøazeny do samostatné èeledì - Cactaceae. jejich dnešní výskyt v jiných oblastech než na americkém kontinentì zpùsobil výluènì èlovìk. S kaktusy je proto možné se setkat i na jihu Evropy, v Africe, Asii a v Austrálii. Sukulenty jsou myšleny obecnì všechny suchomilné rostliny.

V naší nabídce dále naleznete: BROMÉLIE, HYDNOPHYTUM, MYRMECODIUM, substráty na orchideje, hnojiva na orchideje a kvìtináèe na orchideje.